IV Ogólnopolskie Forum Młodych Radców Prawnych ? Wrocław 2019

0

Stworzenie platformy umożliwiającej młodym radcom prawnym wymianę doświadczeń i poglądów związanych z ich wejściem na rynek i początkami w zawodzie oraz zaaranżowanie przestrzeni dla możliwości realizacji inicjatyw młodych radców prawnych w zakresie rozwoju samorządu to cele Ogólnopolskiego Forum Młodych Radców Prawnych. Jego czwarta edycja odbyła się 11?13 października we Wrocławiu.

Gospodarzem i współorganizatorem tegorocznego forum miała zaszczyt być Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu. Pomysłodawcą zaś samej inicjatywy oraz współorganizatorem jak co roku była Komisja ds. Wspierania Rozwoju Zawodowego przy Krajowej Radzie Radców Prawnych.

Formuła forum

Forum ma charakter ogólnopolski, gdyż taka formuła pozwala na spojrzenie na wyzwania i problemy młodych radców prawnych z różnych perspektyw. Co roku więc każdą z izb reprezentują jej młodzi przedstawiciele, tj. radcowie prawni, którzy nie ukończyli 35. roku życia oraz wykonują zawód radcy prawnego nie dłużej niż cztery lata. 

Praca podczas samego forum jest bardzo intensywna. Uczestnicy dzieleni są na grupy, które pracują merytorycznie nad przygotowanymi zagadnieniami. Dotyczą one różnych sfer zawodu radcy prawnego, począwszy od promocji samego zawodu, przez doskonalenie zawodowe, konkurencję na rynku usług prawniczych, kwestie społeczne i socjalne, po rozwój samorządu i integrację środowiska. Efektem prac grup projektowych jest próba oceny aktualnej sytuacji w zakresie danego problemu, opracowania rozwiązań oraz sposobu i możliwości ich wdrożenia. Wszystkie zagadnienia rozpatrywane są z ogólnopolskiego punktu widzenia, by rozwiązania możliwe były do wdrożenia na szczeblu centralnym. Ostatnim etapem obrad forum jest panel dyskusyjny, podczas którego omawiane są przez wszystkich uczestników wyniki prac poszczególnych grup. Całość wydarzenia kończy przygotowanie materiałów podsumowujących prace, wniosków i konkluzji dla Komisji ds. Rozwoju Samorządu przy KIRP.

Praca w grupach projektowych

Tegoroczne forum otworzył Wiceprezes KRRP, Dziekan Rady OIRP we Wrocławiu r. pr. Leszek Korczak, a następnie uczestników przywitali Prezes KRRP r. pr. Maciej Bobrowicz, Dziekan Rady OIRP w Warszawie r. pr. Włodzimierz Chróścik oraz przedstawiciel OIRP we Wrocławiu na dotychczasowych forach r. pr. Anna Mazur.

Po oficjalnym otwarciu obrad organizatorzy przewidzieli dla uczestników szkolenie z zakresu kompetencji miękkich, podczas którego młodzi radcowie prawni mogli dowiedzieć się, jakie są kluczowe czynniki konkurowania na rynku usług prawniczych oraz jak układać dobre relacje z klientami ich kancelarii. 

Najważniejszym jak co roku punktem forum były zadania jego uczestników w grupach projektowych. Uczestnicy pracowali w czterech merytorycznych grupach nad zagadnieniami i projektami dotyczącymi: promocji dobrych praktyk zawodowych, promocji zawodu radcy prawnego, analizy raportu dotyczącego dostępu do prawa wśród MSP, a także zaangażowania radców prawnych w samorząd zawodowy. 

Grupa projektowa pracująca nad zagadnieniem promocji dobrych praktyk w wykonywaniu zawodu radcy prawnego podjęła się m.in. analizy i próby oceny funkcjonowania na rynku usług prawniczych pseudokancelarii prawnych, tj. firm prawniczych prowadzonych w formie spółek kapitałowych. 

Grupa opracowująca zagadnienie dotyczące promocji zawodu radcy prawnego wskazała przede wszystkim na konieczność budowania marki zawodu radcy prawnego i dbania o nią, zarówno poprzez działania samorządu, jak i przez samych radców prawnych. 

Grupa trzecia otrzymała do analizy raport dotyczący dostępu do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców. Wyniki raportu jasno wskazały, że prawie połowa badanych miała poważną trudność o charakterze prawnym w ciągu ostatnich trzech lat, z czego tylko jedna trzecia MSP korzystała z pomocy prawników. W oparciu o otrzymane wyniki raportu grupa opracowała wiele rekomendacji. 

Tematem prac ostatniej grupy projektowej była analiza sytuacji zaangażowania radców prawnych w samorząd zawodowy. Młodzi radcowie doszli do wniosku, że to relacje międzyludzkie są podstawą aktywności w samorządzie. Zauważono konieczność budowania tożsamości samorządowej ? poczucia przynależności do samorządu.

W tym roku elementem dodatkowym była debata ?Współpraca samorządów ? ukryty potencjał? z udziałem Prezesa KRRP Macieja Bobrowicza, Wiceprezesa KRRP Leszka Korczaka, przewodniczącego Komisji Wspierania Rozwoju Zawodowego przy KRRP Włodzimierza Chróścika, Wicedziekan Rady OIRP we Wrocławiu Pauliny Sosnowicz, współzałożycielki Fundacji na rzecz Równości r. pr. Doroty Seweryn-Stawarz oraz zastępcy dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu dr. Jacka Pluty przy wsparciu moderatorów: r. pr. Anny Zalesińskiej oraz r. pr. Macieja Jareckiego. Debata była okazją do wymiany informacji na temat sposobów współpracy pomiędzy samorządem terytorialnym a samorządem radców prawnych. W trakcie rozmów zidentyfikowano wspólny cel obu podmiotów ? edukację prawną społeczeństwa z uwzględnieniem istotnego wzrostu liczebności imigrantów w aglomeracji wrocławskiej. Jednocześnie padło wiele propozycji wzajemnej współpracy aktywizującej młodych radców prawnych, umożliwiających również promocję zawodu radcy prawnego. 

Podczas panelu dyskusyjnego podsumowującego forum przedstawiono i omówiono wyniki prac grup projektowych, w których wybrzmiało również echo debaty. Młodzi radcowie dostrzegli nowe możliwości rozwoju i promocji zawodu, w tym z udziałem samorządu terytorialnego. Dodatkowym elementem panelu była prezentacja przedstawiciela OIRP w Poznaniu r. pr. Michała Pankiewicza dotycząca projektu promocyjnego, jaki członkowie OIRP w Poznaniu zrealizowali podczas tegorocznego festiwalu muzycznego Pol?and?Rock Festival. Z kolei r. pr. Damian Dawidowicz z OIRP w Rzeszowie zaprezentował portal integracyjny dla radców prawnych www.radcy-razem.pl, który powstał z inicjatywy Komisji Integracji Krajowej Rady Radców Prawnych. 

Integracja i nowe doświadczenia

Powyższe krótkie podsumowanie prac tegorocznego forum pokazuje, jak wiele jest ważnych zagadnień, z którymi spotykają się młodzi radcowie u progu swojej kariery zawodowej. Wskazuje ponadto, ile może dać wymiana na forum ogólnopolskim wiedzy i doświadczeń zebranych w ramach poszczególnych izb. Wydarzenie było również wspaniałą okazją do integracji środowiska oraz nawiązania znajomości. Organizatorom przyświecała idea, by po forum jego uczestnicy byli bogatsi o nowe samorządowe doświadczenie, zawodowe znajomości i przyjaźnie oraz wyjechali ze stolicy Dolnego Śląska w duchu Wroclove. W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za wspólnie spędzony czas oraz merytoryczną pracę i pracowite obrady.