BEZ KASY (ONLINE) ANI RUSZ

0
Hands holding a payment terminal. A man elegantly dressed in a business suit puts a credit or debit card in an online payment terminal held by a feminine hand. Paying bills for a meal at a restaurant

Nie ma wyjścia ? od 1 lipca radca prawny, tak jak każdy inny przedsiębiorca z wyjątkiem notariuszy, świadczący usługi prawne dla klientów indywidualnych, w zasadzie nie może się obejść bez kasy rejestrującej i to od momentu rozpoczęcia działalności. Wyłączenie dotyczy tylko dwóch sytuacji, które muszą być spełnione łącznie.

Bogdan Bugdalski
dziennikarz, redaktor i wydawca

1 lipca weszły w życie znowelizowane przepisy ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535), które w art. 111 wyraźnie wskazują, że:

  • podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (ust. 1);
  • w przypadku stwierdzenia, że podatnik narusza ten obowiązek, naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala za okres do momentu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług (ust. 2);
  • podatnik, który z przyczyn niezależnych od siebie nie może prowadzić ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, jest obowiązany zastosować rezerwową kasę rejestrującą, a jeśli i ta nie zadziała ? nie może dokonywać sprzedaży (ust. 3).

Zatem kasa rejestrująca w kancelarii prawnej musi być i to bez względu na to, czy to kancelaria nowo powstała, czy też już działająca.

Nie ma odwrotu

Dla radców prawnych, którzy świadczą usługi prawne dla klientów indywidualnych, alternatywy nie ma. Zgodnie bowiem z par. 4 ust. 1 pkt 2 lit. g rozporządzenia Ministra Finansów z 28 grudnia 2018 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących tych zwolnień nie stosuje się w przypadku świadczenia usług prawniczych, z wyłączeniem czynności notarialnych.

Ministerstwo Finansów uznało usługi prawne za miejsce ?o szczególnie wysokim ryzyku występowania nadużyć podatkowych i wprowadziło zasadę, zgodnie z którą ustawowy obowiązek stosowania kas rejestrujących egzekwuje się bez względu na poziom osiągniętych obrotów? ? stwierdził Jan Sarnowski, podsekretarz stanu w MF, odpowiadając na interpelację poselską (nr 19623) Tomasza Rzymkowskiego. Poseł PiS dopytywał w niej m.in., czy prawnicy, którzy sporadycznie wykonują usługi prawnicze w kancelarii dla osób fizycznych, muszą ewidencjonować przychody za pomocą kasy fiskalnej.

W odpowiedzi z 8 marca przedstawiciel MF wyraźnie podkreślił, że wskazani w interpelacji prawnicy będą mogli korzystać ze zwolnienia od ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących jedynie w sytuacji określonej w poz. 37 załącznika do rozporządzenia i to pod warunkiem że: 1) usługi świadczone są wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość lub ich rezultat przekazywany jest wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków, a 2) świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, co jednoznacznie wynika z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę.

Dla porządku należy zaznaczyć, że radca prawny świadczący usługi prawne dla innych podmiotów gospodarczych (B2B) kasy rejestrującej zdarzenia gospodarcze nie musi mieć. W pozostałych przypadkach musi i to przed pierwszą sprzedażą. Kasa rejestrująca jest połączona online z Centralnym Repozytorium Kas, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Jest wsparcie

Zgodnie z art. 111 ust. 4 cytowanej już ustawy o VAT podatnicy, którzy mają obowiązek ewidencjonowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących, mają prawo do odliczenia od podatku należnego kwoty wydanej na zakup każdej z kas rejestrujących, w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Szczegółowe warunki tego odliczenia lub zwrotu określa rozporządzenie Ministra Finansów z 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika.