Z końcem br. roku upływa czas przewidziany na zdobycie wymaganego limitu punktów szkoleniowych. Z tą chwilą kończy się bowiem pierwszy w nowym stanie prawnym cykl szkoleniowy. W jego ramach przewidziane jest uzyskanie co najmniej 40 punktów.

Przypomnieć należy, że z dniem 31 sierpnia 2015 r. weszły w życie zmiany ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 233 z późn. zmian.), dalej powoływanej jako Ustawa, polegające m.in. na dodaniu w Ustawie, ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015 r., poz. 1255 z późn. zmian.), art. 60 pkt 8 lit. h. Zgodnie z tym przepisem do zakresu działania Krajowej Rady Radców Prawnych należy uchwalanie regulaminów dotyczących dopełnienia obowiązku zawodowego radców prawnych w zakresie doskonalenia zawodowego i uprawnień organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku przez radców prawnych. W oparciu o wyżej wskazany przepis Krajowa Rada Radców Prawnych podjęła uchwałę nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, którą to uchwałą uchyliła poprzednio obowiązującą w tej materii uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie określenia zasad wypełniania przez radcę prawnego obowiązku brania udziału w szkoleniach zawodowych i wprowadziła regulamin określający zakres i sposób wywiązania się z obowiązku doskonalenia zawodowego. Z uchwałą można się zapoznać na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych w zakładce ?Biblioteka prawa samorządowego? (www.bibliotekakirp.pl).

Wobec powyższych zmian nieaktualne stały się zastrzeżenia sformułowane, na gruncie poprzednio obowiązującego stanu prawnego, przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 6 listopada 2014 r., SDI 32/14, w świetle których, w ocenie tego Sądu, niemożliwe było sankcjonowanie w ramach postępowania dyscyplinarnego niewywiązywania się przez radców prawnych z obowiązków szkoleniowych określonych ówcześnie obowiązującą uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych. W aktualnym stanie prawnym niewywiązanie się z obowiązków przewidzianych we wprowadzonym uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego? (dalej powoływanym jako Regulamin) stanowi naruszenie obowiązku zawodowego radcy prawnego i jako takie ? z mocy art. 64 ust. 1 Ustawy, przewidującego, że: Radcowie prawni i aplikanci radcowscy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za postępowanie sprzeczne z prawem, zasadami etyki lub godnością zawodu bądź za naruszenie swych obowiązków zawodowych ? jest co do zasady jednocześnie deliktem dyscyplinarnym. Trzeba oczywiście mieć na uwadze, że odpowiedzialność dyscyplinarna jest odpowiedzialnością opartą na zasadzie winy. W rezultacie samo obiektywne naruszenie obowiązków wynikających z uchwały podjętej przez Krajową Radę Radców Prawnych na podstawie art. 60 pkt 8 lit. h Ustawy nie będzie wystarczającą przesłanką do ukarania dyscyplinarnego radcy prawnego, który wyżej wskazanych obowiązków nie dopełnił. Konieczne będzie jeszcze przypisanie radcy prawnemu winy. Za każdym razem kwestia, czy doszło do popełnienia przewinienia dyscyplinarnego powinna być analizowana i rozstrzygana przez podmioty postępowania dyscyplinarnego w odniesieniu do konkretnego przypadku i na jego potrzeby.

Bliżej zagadnienia te omawia opinia sporządzona w ramach Ośrodka Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. Regulamin przewiduje szereg różnych możliwości dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego. Z uwagi na niedługi już czas, jaki pozostał na zebranie wymaganej liczby punktów, szczególnie interesująca może okazać się możliwość zdobywania ich w drodze e-learningu. Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z tej formy doskonalenia zawodowego udostępnionej radcom prawnym przez samorząd radcowski, w tym instrukcja logowania do platformy e-learningowej, znajdują się na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych (http://kirp.pl/doskonalenie-zawodowe/e-learning/), same zaś szkolenia dostępne są na stronie: https://e-learning.kirp.pl/login/index.php. Ważna dla oceny wywiązania się z obowiązku doskonalenia zawodowego jest także regulacja uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych nr 103/IX/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. przewidująca, że punkty szkoleniowe uzyskane przez radców prawnych w roku 2015 na zasadach dotychczasowych (a więc na zasadach określonych uchwałą Krajowej Rady Radców Prawnych nr 30/B/VII/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r.) stanowią punkty szkoleniowe w cyklu 2015?2017 w rozumieniu Regulaminu.