Profil aplikanta

0

Ministerstwo Sprawiedliwości od 2008 r. przeprowadza szczegółową analizę egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze. Jej wyniki pozwalają na sformułowanie ogólnych wniosków pokazujących związek pomiędzy oceną uzyskaną na dyplomie oraz rokiem ukończenia studiów a poziomem zdawalności egzaminów wstępnych ? im wyższa jest ocena na dyplomie i krótszy okres pomiędzy ukończeniem studiów a egzaminem, tym wyższa jest zdawalność.

Wyniki analiz przeprowadzanych na przestrzeni kilku lat dotyczących zdawalności na aplikację radcowską, adwokacką i notarialną zaprezentowano pod koniec lutego br. na konferencji w Popowie k. Warszawy. W konferencji uczestniczyli dziekani 25 uniwersytetów i innych uczelni wyższych prowadzących studia prawnicze. Obecni byli również przedstawiciele samorządów zawodowych ? adwokackiego, radcowskiego, notarialnego i komorniczego, a także członkowie zespołów przygotowujących testy na egzaminy. Dziekani wydziałów prawa do przedstawianych wyników przywiązują dużą wagę, bo to jedyny i najbardziej obiektywny ranking wydziałów prawa związany z jakością kształcenia na kierunku prawo.

Na konferencji przedstawiono m.in. analizę stopnia trudności pytań i profilu osób przystępujących do egzaminów, a także porównanie wyników osiągniętych przez absolwentów poszczególnych uczelni wyższych. Ocenie poddano absolwentów wszystkich wydziałów prawa, którzy przystąpili do egzaminów na aplikacje prawnicze w 2018 r., w tym z podziałem na absolwentów, którzy ukończyli studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej oraz z oceną bardzo dobry, dobry i dostateczny.

Gdyby patrzeć na statystyki, profil aplikanta wyglądałby tak: ukończył studia stacjonarne (68,1%) na Uniwersytecie Warszawskim (11,9%) w 2018 r. (52,8%) z oceną ?dobry plus? na dyplomie (35,7%), zdał w Warszawie (30,8%) na aplikację radcowską (53,8%), jest kobietą (62,5%).

Niezmiennie od kilku lat najlepsze wyniki zdawalności na aplikacje prawnicze osiągają absolwenci kilku polskich uczelni. W tegorocznej czołówce znajdują się: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, gdzie egzamin zdało 85,5% kandydatów, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (74,6%), absolwenci Uniwersytetu Gdańskiego (72,8%) oraz Uniwersytetu Łódzkiego (72,5%). Najpopularniejsza jest także w dalszym ciągu aplikacja radcowska.

Aplikanci w liczbach

Do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną w latach 2006?2018 (13 lat) oraz do egzaminów na aplikację komorniczą w latach 2008?2018 (11 lat) przystąpiło łącznie 129 617 osób; zdały 59 053 osoby, tj. 45,56% przystępujących. Spośród zdających na wszystkie aplikacje na aplikację radcowską chciało się dostać aż 70 908 młodych prawników.

W ubiegłym roku do egzaminów wstępnych na aplikacje przystąpiło 6937 absolwentów 44 uczelni ? 18 publicznych, 22 niepublicznych i 4 zagranicznych. Egzaminy zdały 3544 osoby, czyli 51,1% kandydatów.

W 2018 r. do egzaminu wstępnego na aplikację radcowską przystąpiły 3674 osoby, spośród których zdało 1906 osób ? zdawalność wyniosła więc 52,9%.

Najtrudniejszym pytaniem na egzaminie wstępnym w 2018 r. okazało się pytanie: Zgodnie z ustawą ? Prawo o adwokaturze okręgowa rada adwokacka skreśla adwokata z listy adwokatów w wypadku:

A.   powołania do wojskowej służby zawodowej,

B.   utraty obywatelstwa polskiego,

C.   stwierdzenia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata.

Poprawnej odpowiedzi (A) na postawione pytanie udzieliło jedynie 3,72% kandydatów na radców.

Najłatwiejszym pytaniem na egzaminie wstępnym w 2018 r. okazało się pytanie: Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, o istotnych sprawach dziecka rodzice rozstrzygają wspólnie; w braku porozumienia między nimi rozstrzyga:

A.   kurator sądowy,

B.   kierownik ośrodka pomocy rodzinie,

C.   sąd opiekuńczy.

Poprawnej odpowiedzi (C) na postawione pytanie udzieliło aż 97,77% kandydatów na radców.

W 2018 r. 133 osoby wskazały, że przystępują do egzaminu po raz piąty lub więcej (w tym trzy osoby po raz 10. i jedna osoba po raz 11.) ? osoby te stanowią 1,9% wszystkich przystępujących do egzaminów a zdawalność w tej grupie wyniosła 25,6%.

W 2018 r. do egzaminu przystąpiło 61 osób, które ukończyły studia w roku 2000 lub wcześniej. W grupie tej zdało 29 osób, czyli 47,5%. Spośród tych 61 osób 23 przystąpiły do egzaminu po raz pierwszy.?