Aktualności KIRP

0
Mail Communication Connection message to mailing contacts phone Global Letters Concept

OIRP w Białymstoku

Teatralny Dzień Dziecka i III Turniej Strzelecki

Z okazji Dnia Dziecka nasi najmłodsi spotkali się w Nie Teatrze na spektaklu „Bardzo Dziki Zachód”. Przybyłych gości przywitała Dziekan Rady Joanna Kamieńska. Przed przedstawieniem dzieciaki mogły wysłuchać opowieści o „Przygodach Radka i Darii, dzielnych radców prawnych” oraz „Od radców prawnych bajka ciekawa o obowiązkach dziecka i prawach” w wykonaniu aplikantki Aleksandry Kułakowskiej.

W piątek 23 czerwca w Piątnicy odbył się III Turniej Strzelecki o Puchar Dziekana Rady OIRP w Białymstoku. Zawodnicy strzelali z broni krótkiej CZP-10C 9 mm, dodatkowe strzały uczestnicy turnieju mogli oddać na strzelnicy krytej z AK-74 w wersji bułgarskiej oraz innej broni.

OIRP w Poznaniu

Wyzwania kobiet na rynku usług prawnych

Ponad 230 prawniczek i prawników wzięło udział 24 maja w wydarzeniu „Wyzwania prawniczek. Prawniczki mają moc” zorganizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu i Wielkopolską Izbę Adwokacką. Kamila Kurkowska, prezeska Fundacji Women in Law, przedstawiła wyniki badania dotyczącego sytuacji kobiet w branży usług prawnych. Badanie wykazało m.in., że 85% respondentek doświadczyło pomniejszania kompetencji ze względu na płeć. O wyzwaniach stojących przed prawniczkami i roli organizacji oraz kancelarii w ich wsparciu dyskutowali r. pr. Eliza Iwaniszyn, Kamila Kurkowska, adw. Aleksandra Sobczyńska, r. pr. Maciej Szczepański, r. pr. Marta Wojciechowska, adw. dr Anna Wilińska-Zelek. Uczestnicy panelu podkreślali konieczność reagowania na dyskryminację. Wskazano także na znaczenie elastyczności pracodawcy i jasnej komunikacji w przypadku urlopu macierzyńskiego. Podkreślono również rolę ciągłej edukacji i wzajemnego wsparcia kobiet – jako filarów walki z dyskryminacją. 

r. pr. Agnieszka Bruderek, apl. radc. Katarzyna Borucka

OIRP w Olsztynie

Czwarte miejsce piłkarskiej reprezentacji

W Sopocie na stadionie Ogniwa Sopot 16 i 17 czerwca odbywał się Międzynarodowy Turniej Prawników w Piłce Nożnej, organizowany przez Pomorską Izbę Adwokacką.

W rywalizacji wzięło udział łącznie 11 zespołów reprezentujących: Izbę Adwokacką w Katowicach, PIA w Gdańsku, Ipso Iure z Lublina, OIRP w Olsztynie, OIRP w Gdańsku, ORA w Warszawie, ORA w Gdańsku, ORA w Krakowie, ORA w Lublinie, ORA w Bielsku-Białej, Gramy Bydgoszcz, podzielonych na dwie grupy. Grając w znacznym osłabieniu (kontuzja wykluczyła z gry Marka Czarnigowskiego, z kontuzjami grali Konrad Symonajć i Staszek Wójtowicz), olsztyńska drużyna zapewniła sobie awans do pucharowej fazy turnieju, by ostatecznie zająć czwarte miejsce.

r. pr. Paweł Godlewski

OIRP w Rzeszowie

Konferencja promująca prawa człowieka

W siedzibie Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej odbyła się konferencja na temat: „Prawa człowieka – zderzenie teorii z praktyką”.Konferencja była wspólną inicjatywą Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie i WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, podjętą w ramach realizacji zamierzenia polegającego na organizowaniu seminariów i konferencji naukowych w ramach zawartego porozumienia pomiędzy OIRP w Rzeszowie a WSPiA Rzeszowską Szkołą Wyższą.

Celem konferencji była promocja praw człowieka oraz zwrócenie uwagi na nieefektywność niektórych postanowień z zakresu praw człowieka. W prawie międzynarodowym oraz prawie polskim istnieje wiele aktów prawnych definiujących poszczególne prawa i wolności człowieka. Dalej jednak spotykamy się z przypadkami naruszeń w tym obszarze. Wydaje się, że wynika to z problemu nieznajomości przez duży odsetek społeczeństwa swoich praw, a co za tym idzie możliwości dochodzenia tych praw przed sądami i korzystania z pomocy prawnej w tym zakresie, a także z nieskuteczności systemu sankcyjnego wobec państw naruszających zobowiązania międzynarodowe, wynikające z przyjętych konwencji prawno-człowieczych.

OIRP w Warszawie

Międzynarodowa konferencja o LegalTech

15 i 16 czerwca odbyła się kolejna edycja międzynarodowej konferencji izby warszawskiej „Modern Bar Association Conference: New LegalTech Challenges”. Tegoroczne wydarzenie miało wyjątkowy charakter, albowiem w całości było poświęcone tematom z kategorii LegalTech. Podczas wydarzenia eksperci i doświadczeni praktycy prawa z różnych krajów chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wglądem dotyczącym przyszłości zawodów prawniczych. Konferencja obejmowała szeroki zakres tematów, w tym m.in. rolę LegalTech w kształtowaniu branży prawniczej, wpływ sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego na usługi prawne czy cyberbezpieczeństwo i prywatność danych w dziedzinie prawa. Uczestnicy konferencji podkreślali pilną potrzebę wprowadzenia skutecznych środków zabezpieczeń i proaktywnych strategii mających na celu ochronę poufnych informacji klientów.

Nagranie z konferencji jest dostępne na kanale YouTube OIRP Warszawa.

Nowy wykaz czasopism naukowych

Kwartalnik „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” ma 100 punktów!

To wielki sukces redakcji kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” (ISSN: 2392-1943)! Ministerstwo Edukacji i Nauki zwiększyło liczbę punktów dla czasopisma naukowego naszego samorządu z 40 do 100. Podwyższenie punktacji pozwoli na dalszy rozwój periodyku i przyciągnięcie nowych autorów, którzy za swoje publikacje będą otrzymywać teraz znacznie więcej punktów.

– Ta decyzja potwierdza wartość naukową i prestiż „Zeszytów”. Mam nadzieję, że zwiększenie punktacji kwartalnika zachęci do publikowania w nim jeszcze szersze grono znakomitych autorów, którzy na naszych łamach prowadzą ważną, naukową debatę – powiedział Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik. – Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu czasopisma.

Za zwiększeniem naszemu kwartalnikowi liczby punktów przemawiała jego zawartość merytoryczna. Na łamach periodyku publikowali (i publikują) tacy autorzy, jak administratywista prof. dr. hab. Rafał Stankiewicz, konstytucjonalista dr. hab. Sławomir Patyra, karnista dr. hab. Janusz Sawicki, procesualiści prof. dr. hab. Andrzej Jakubecki (procedura cywilna), prof. dr hab. Elwira Marszałkowska-Krześ (procedura cywilna) i dr. hab. Jarosław Zagrodnik (procedura karna) czy też specjaliści z zakresu prawa handlowego i gospodarczego, jak prof. dr. hab. Robert Stefanicki, dr. hab. Bogusław Sołtys czy dr. hab. Jakub Zięty. Przedstawione przez nich, jak i pozostałych autorów publikujących na łamach „Radcy Prawnego. Zeszytów Naukowych” artykuły przechodzą rygorystyczną procedurę recenzyjną double-blind.

W „Radcy Prawnym. Zeszytach Naukowych” ukazują się teksty, które starają się poddawać analizie zjawiska prawne zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym.

– Z satysfakcją przyjęliśmy informację, że „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” uzyskały 100 punktów w opublikowanym dziś przez Ministra Edukacji i Nauki wykazie czasopism naukowych. Jest to wyraźne docenienie wkładu środowiska radców prawnych oraz naszego samorządu w rozwój nauki prawa w Polsce – uważa dr hab. Tomasz Scheffler, przewodniczący kolegium redakcyjnego kwartalnika. – Chciałbym przy tej okazji podziękować całemu zespołowi przygotowującemu „Zeszyty Naukowe”.

Wszyscy zainteresowani publikowaniem artykułów na łamach „Zeszytów Naukowych” mogą przesyłać je za pomocą panelu redakcyjnego dostępnego pod adresem: https://ojs.ejournals.eu/Radca-Prawny.

Red., www.kirp.pl

Wyniki egzaminu radcowskiego 2023

Tegoroczny egzamin zdały 1662 osoby

Do tegorocznego egzaminu radcowskiego przystąpiły 2034 osoby, a zdały go 1662 osoby. Zdawalność wyniosła 81,7%.

Tegoroczny egzamin radcowski odbywał się od 25 do 28 kwietnia. Obejmował pięć części pisemnych z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosił po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosił łącznie 480 minut.

Najwyższą zdawalność na egzaminie radcowskim 2023 odnotowano w komisjach egzaminacyjnych we Wrocławiu – 92,6% (wynik łączny). Najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Kielcach – 63,3%.

Do egzaminu radcowskiego w 2023 r. przystąpiły 2034 osoby, a zdały go 1662 osoby. Zdawalność wyniosła zatem 81,7%. Dla porównania w 2022 r. egzamin radcowski zdały 1744 osoby, co stanowiło również blisko 82% ogółu przystępujących.

W tym roku najwięcej trudności przysporzył zdającym egzamin z prawa gospodarczego – 35% ocen niedostatecznych. Najłatwiejszy okazał się egzamin z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – nieco ponad 5% ocen niedostatecznych.

Najlepiej egzamin zdali aplikanci przystępujący do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji. Zdawalność w tej grupie wyniosła około 89%, podczas gdy w grupie przystępujących do egzaminu bez ukończenia aplikacji ok. 63%.

Red., www.kirp.pl

Radcowie prawni w międzynarodowych organizacjach

Izabela Konopacka prezydentem Federacji Adwokatur Europejskich

W trakcie trwającego w dniach 15–17 czerwca w Amsterdamie Kongresu Generalnego FBE – Federacji Adwokatur Europejskich – przedstawicielka samorządu radców prawnych, r. pr. Izabela Konopacka, została wybrana na prezydenta tej organizacji.

Mecenas Izabela Konopacka jest absolwentką Wydziału Prawa oraz Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wicedziekanem Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz członkiem Komisji Zagranicznej Krajowej Rady Radców Prawnych. Do tej pory pełniła funkcję wiceprezydent FBE. W swojej praktyce zajmuje się głównie sprawami transgranicznymi, w tym szczególnie z elementem prawa anglosaskiego (tj. common law), a także prawem Unii Europejskiej.

FBE jest organizacją zrzeszającą regionalne samorządy prawnicze, w tym polskie okręgowe izby radcowskie i adwokackie. Tworzy ją 250 takich organizacji, reprezentujących w sumie ok. miliona prawników z całej Europy. Krajowa Izba Radców Prawnych należy do FBE od 2017 r. n

Red., www.kirp.pl

Akcje promocji zawodu

Radcowie w podcastach i u influencerów, spoty kampanii w pociągach

Czy rozmowy o prawie muszą być nudne i pełne niezrozumiałego, fachowego słownictwa? Oczywiście, że nie. Krajowa Izba Radców Prawnych z powodzeniem realizuje drugi sezon cyklu podcastów „Prawie Prawniczo, czyli radcowie prawni o…”. A w dwóch najnowszych odcinkach wszystko o rozwodach i unieważnieniu kredytu we frankach.

O rozwodzie, separacji, opiece nad dzieckiem, sposobie regulowania kontaktów z małoletnimi i innymi kwestiami dotyczącymi procesu rozwodowego w rozmowie z Anną Krzyżanowską opowiada r. pr. Paulina Jakimik, ekspertka prawa rodzinnego.

Z kolei r. pr. Dorota Węgrzyńska-Jarząbek, ekspertka w biurze Rzecznika Finansowego, tłumaczy, na co należy uważać, decydując się na rozpoczęcie batalii z bankiem, ile średnio trwa spór i czy może lepiej pójść na ugodę.

Krajowa Izba Radców Prawnych rozpoczęła kolejny projekt promujący korzystanie z usług radców prawnych. Tym razem czołowi polscy influencerzy będą rozmawiać z radcami prawnymi m.in. o tym, jak i gdzie szukać dobrego prawnika. Pierwszy odcinek pojawił się w internecie 6 lipca – w Dzień Radcy Prawnego – na profilu FB Mądrej Babci i kanale YouTube Silver TV.

Projekt promuje także wyszukiwarkę szukajradcy.pl – narzędzie, które pozwala łączyć radców prawnych z potencjalnymi klientami. W pierwszej odsłonie na pytanie, jak znaleźć dobrego prawnika, odpowiada r. pr. Michał Sokołowski.

Trwa również kampania promocji zawodu. Spot „Problemy prawne? Nie szukaj ucieczki, szukajradcy.pl” przez pierwsze dwa tygodnie lipca znowu widoczny był na ekranach LED w pociągach dalekobieżnych.

Kampania do końca lipca trwała także jeszcze w Internecie, a na jesieni kolejna jej odsłona ruszy w telewizji (w stacjach tematycznych Grupy TVN i Grupy Polsat spoty będą wyświetlane od 11 do 24 września), radiu (w stacjach RMF FM i TOK FM kampania potrwa od 11 do 30 września) oraz ponownie w pociągach dalekobieżnych (od 15 do 30 września).

Szacuje się, że tegoroczna kampania promocji zawodu dotrze do ok. 18 mln Polaków w wieku 18–65 lat.

Red., www.kirp.pl