NOWE PYTANIA NA KOLOKWIA USTNE

0
Smart cheerful teenagers studying at the library together, reading books, using laptop computers

Od 1 stycznia w życie weszły zmiany dokonane w regulaminie odbywania aplikacji i jej programie. Modyfikacjom uległa m.in. forma jednego z kolokwiów ? od 2022 r. kolokwium dla II roku aplikacji z prawa gospodarczego będzie odbywało się w formie pisemnej. Dotychczas było to kolokwium ustne. Z kolei forma ustna po raz pierwszy przewidziana jest dla kolokwium z prawa spółek handlowych, prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Z tego powodu to aplikanci II roku najbardziej czekali na ogłoszenie zbiorów pytań na tegoroczne kolokwia ustne.

Zgodnie z regulaminem odbywania aplikacji radcowskiej Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło 31 grudnia 2021 r. uchwałę w sprawie ogłoszenia zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022. Zbiory pytań na kolokwia ustne opracowała Komisja do spraw Aplikacji Krajowej Rady Radców Prawnych, z uwzględnieniem zakresu
i struktury kolokwiów określonych w programie aplikacji.

Z uchwały Prezydium KRRP wynika, że aplikanci pierwszego roku, aby zdać przewidziane regulaminem kolokwium ustne, będą musieli nauczyć się 103 pytań z zakresu prawa pracy i 61 pytań z prawa ubezpieczeń społecznych. Aplikanci drugiego roku mają do opanowania 150 pytań z Kodeksu spółek handlowych i 57 pytań z prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Na trzecim roku przygotowano 51 pytań z etyki radcy prawnego, 55 z zasad wykonywania zawodu i 50 pytań z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych.

Kolokwium w formie ustnej polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy pytania wylosowane przez aplikanta z powyższych zbiorów pytań. Podczas zdawania kolokwium członkom komisji przysługuje prawo zadawania aplikantowi dodatkowych pytań w zakresie wiążącym się z wylosowanymi pytaniami. Aplikanta obowiązuje znajomość stanu prawnego na dzień kolokwium.

W tym samym dniu Prezydium KRRP podjęło uchwałę w sprawie ogłoszenia wykazu aktów prawnych, których znajomość jest wymagana od aplikanta na zajęciach z poszczególnych przedmiotów i stanowi o zakresie obowiązującym na kolokwiach w roku szkoleniowym 2022.

W przypadku gdy w trakcie roku szkoleniowego nastąpi zmiana stanu prawnego w zakresie objętym wykazem aktów prawnych na zajęcia i kolokwia, powodująca utratę aktualności pytania zawartego w zbiorze pytań na kolokwium ustne z danego przedmiotu, Komisja do spraw Aplikacji Krajowej Rady usunie to pytanie ze zbioru z dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego. Prezydium Krajowej Rady, w drodze uchwały podjętej przed dniem wejścia w życie zmiany stanu prawnego, ogłosi w takiej sytuacji, które pytania i z jakim dniem zostają usunięte ze zbiorów pytań na kolokwia ustne z poszczególnych przedmiotów.

Forma tegorocznych pytań na kolokwia ustne różni się od pytań z poprzednich lat. Znaczna ich część została skonstruowana na zasadzie minikazusów, co również wpisuje się w założenia zmian regulaminu odbywania aplikacji.

Piotr Olszewski

Planowany termin egzaminu radcowskiego 2022

Departament Zawodów Prawniczych przy Ministerstwie Sprawiedliwości
poinformował, że przeprowadzenie egzaminu adwokackiego i egzaminu radcowskiego
w 2022 r. planowane jest w dniach 10?13 maja 2022 r.

Egzaminy zawodowe radcowskie i adwokackie od wielu lat odbywają się w drugiej połowie marca. Wyjątkiem były lata epidemiczne 2020?2021, kiedy egzaminy zostały przesunięte na terminy majowe z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego jego uczestnikom. W tym roku ze względu na nadal trwający w Polsce stan epidemii ma być podobnie.

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości ? w zależności od sytuacji epidemicznej rozważone zostanie przeprowadzenie egzaminów w adekwatnym reżimie sanitarnym, wzorowanym np. na wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego obowiązujących na egzaminach prawniczych w 2021 r.

Jeśli termin egzaminu zostanie potwierdzony ? to zgodnie z regułami ustawowymi 10 maja 2022 r. zdający będą rozwiązywać zadanie z zakresu prawa karnego. Na 11 maja będzie zaplanowane zadanie z prawa cywilnego. 12 maja zdający będą musieli rozwiązać zadanie z prawa gospodarczego, a 13 maja młodzi prawnicy rozwiążą aż dwa zadania ? pierwsze z zakresu prawa administracyjnego, a drugie z etyki.

Piotr Olszewski